Om utvalget

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og om langsiktige utfordringer for en bærekraftig finanspolitikk.

Utvalget skal ha en rådgivende funksjon for Finansdepartementet i finanspolitiske analyser og i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departementet og andre fagmiljøer. Utvalget arrangerer i tillegg åpne seminarer om relevante tema.

I 2021 ble utvalgets mandat utvidet til også å gi faglige vurderinger og råd om langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med slike hensyn. Utvalget skal gi en årlig, kort uttalelse om disse vurderingene. Utvalget byttet samtidig navn til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser. Utvalgsmedlemmene som er ansatt i Finansdepartementet og Norges Bank, deltar ikke i arbeidet med å vurdere den langsiktige bærekraften i finanspolitikken.

Finansdepartementet fungerer som utvalgets sekretariat. Referat fra utvalgets møter offentliggjøres på denne nettsiden. 

Utvalgets mandat

Kontakt: finanspolitikkutvalget@fin.dep.no