Mandat

Utvalget skal ha en rådgivende funksjon for Finansdepartementet i finanspolitiske analyser og i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departementet og andre fagmiljøer.

Utvalgets oppgave er å gi faglige vurderinger og råd om

Innenfor disse oppgavene kan departementet gi tilleggsoppdrag til utvalget og be om særskilte vurderinger og råd.

Utvalget består av leder og inntil ti medlemmer. Utvalgets medlemmer oppnevnes for en periode på fire år. Medlemmer kan gjenoppnevnes.

Utvalgsmedlemmer som er ansatt i Finansdepartementet og Norges Bank, deltar ikke i arbeidet med uttalelsen om langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med slike hensyn.

I samarbeid med departementet bør utvalget regelmessig, for eksempel en gang i året, arrangere åpne seminarer om faglige og metodiske spørsmål. Finans­departementet fungerer som utvalgets sekretariat. Referat fra utvalgets møter offentliggjøres på departementets nettsider.