Tidligere seminarer

Seminar 2019:

Tirsdag 10. desember: Seminar om faglige råd og økonomisk politikk

Seminarer 2018:

Tirsdag 27. november: Seminar om finanspolitikken og usikkerhet om verdien av Statens pensjonsfond utland

Tirsdag 23. oktober 2018 arrangerte utvalget langsiktige framskrivinger for vurderinger av finanspolitisk holdbarhet.

Seminar 2017:

Tirsdag 5. desember 2017 arrangerte utvalget seminar om fremtiden for makroøkonomiske modeller til politikkanalyser.

Seminar 2016:

Tirsdag 13. desember 2016 arrangerte utvalget et seminar om finanspolitikkens virkning på økonomien.

Seminar 2015:

Torsdag 10. desember arrangerte utvalget et seminar om konsekvenser av usikkerhet for utformingen av den økonomiske politikken. Seminaret kan sees på Nett-TV.

Seminar 2014:

Mandag 8. desember arrangerte utvalget et seminar om utfordringer for norsk økonomi som følge av utsiktene til lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og svekket bytteforhold overfor utlandet. Seminaret kan sees på Nett-TV.

Seminar 2013:

9. desember 2013 arrangerte utvalget et seminar om produktivitetsutviklingen i Norge, med vekt på sentrale utviklingstrekk og drivkrefter. Hvordan har utviklingen i fastlandsøkonomien vært sammenliknet med andre land? Forstår vi hva som ligger bak den avdempingen vi har sett i produktivitetsveksten de siste årene? Og hva bør vi gjøre for å bygge opp under en vekstkraftig fastlandsøkonomi i årene framover?

Seminar 2012:

12. november 2012 arrangerte utvalget et seminar om bruk av indikatorer for ressursutnyttelse og vekstevne i utformingen av økonomisk politikk. Indikatorer for strukturell budsjettbalanse og produksjonsgap benyttes i en rekke land til å formulere, formidle og etterprøve mål i den økonomiske politikken. Hvilke erfaringer har vi med bruk av slike indikatorer?

Seminar 2011:

12. desember 2011 arrangerte utvalget seminar om analyser av bærekraften i offentlige finanser. Seminaret tok for seg det metodemessige grunnlaget for analyser av offentlige finanser på lang sikt. Hvordan kan drivkrefter, utviklingstrekk og usikkerhet best sammenfattes og presenteres?