Seminar 5. juni 2023 om rollefordelingen i stabiliseringspolitikken

Når: 5. juni 2023 kl. 11:30–15:35
Hvor: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

De siste årene har norsk og internasjonal økonomi blitt utsatt for store sjokk, av en helt annen karakter enn vi har erfart tidligere. I etterkant av pandemien har tilbudsbegrensninger og oppdemmet etterspørsel bidratt til høy prisvekst, lav arbeidsledighet og redusert kjøpekraft. Hvordan bør penge- og finanspolitikken håndtere slike og andre sjokk i økonomien? Hvilken rolle spiller lønnsdannelsen? Hva er en hensiktsmessig rollefordeling i stabiliseringspolitikken, og hvordan avhenger det av den økonomiske situasjonen?


Program:

Etter hvert innlegg er det satt av tid til spørsmål og kommentarer.

11.30Registrering og servering av kaffe
12.00Velkommen og åpning av seminaret
Statssekretær Erlend Grimstad, Finansdepartementet
12.10  Samspelet mellan finans- och penningpolitik: principer och svenska erfarenheter
Anna Seim, Universitetet i Stockholm
13.00Pause
13.20Bør penge- og finanspolitikken dra i samme retning?
Øistein Røisland, Norges Bank
14.10Pause
14.30Rollefordelingen mellom penge- og finanspolitikken i stabiliseringspolitikken
Martin Holm, Universitetet i Oslo
15.20  Oppsummering
Steinar Holden, Universitetet i Oslo
15:35Seminaret avsluttes

Om foredragsholderne:

Anna Seim er dosent i samfunnsøkonomi ved Stockholms universitet. Hun er medlem av det svenske finanspolitiske rådet, Riksgäldens vitenskapelige råd og nestleder for Center for Monetary Policy and Financial Stability (CeMoF). Seim forsker på problemstillinger innen makroøkonomi og politisk økonomi, med fokus på blant annet lønnsdannelse og valutakurser under ulike pengepolitiske regimer.

Øistein Røisland er analysedirektør og forsker i Norges Bank, der hans hovedansvarsområde er bankens pengepolitiske strategi. Røislands forskning har i hovedsak dreiet seg om ulike sider av innretningen av pengepolitikken, særlig spørsmål knyttet til optimal politikk, tidsinkonsistens og til beslutningsdannelse i pengepolitiske komiteer.

Martin Blomhoff Holm er postdoktor ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Han forsker på spørsmål innen makroøkonomi med fokus blant annet på husholdningsatferd og pengepolitikk. Holm har også ledet Norges Bank Watch og bidratt på en rekke forskningsprosjekter finansiert av EU og Norges Forskningsråd. 

Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hans faglige arbeidsfelt er særlig innen makroøkonomi og arbeidsmarked, og han har skrevet flere lærebøker i makroøkonomi/samfunnsøkonomi. Holden har ledet flere offentlige utvalg og er leder for Finansdepartementets rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser.