Seminar 1. juni 2022 om oljefondet og utfordringer for finanspolitikken

Når: 1. juni 2022 kl. 11:45-16:10
Hvor: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Høy vekst i Statens pensjonsfond utland over mange år har gitt Norge en sterk finansiell posisjon, som vil bidra til å trygge offentlig velferd fremover. En stor finansiell formue plassert i internasjonale finansmarkeder innebærer samtidig en risiko. Et kraftig fall i internasjonale finansmarkeder vil gi en stor belastning for finanspolitikken. De finanspolitiske utfordringene forsterkes i lys av at handlingsrommet i de kommende budsjettene forventes å bli trangere.

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser foreslo at det gjennomføres en grundig faglig utredning av hvordan handlingsregelen bør tilpasses en situasjon der uttak fra Oljefondet dekker over 20 prosent av utgiftene på statsbudsjettet. Utvalget skrev at utredningen bør omfatte alternative måter dette kan gjøres på, herunder en kontantstrømregel, og at den faglige vurderingen bør være gjenstand for offentlig debatt. Hvordan bør vi legge til rette for at finanspolitikken og handlingsregelen kan håndtere de utfordringene vi vil stå overfor fremover, med store uttak fra Oljefondet og et strammere finanspolitisk handlingsrom?


Program (med lenke til presentasjoner)

Etter hvert innlegg er det satt av tid til spørsmål og kommentarer

11:45Registrering og servering av kaffe
12:10Velkommen og åpning
Et stadig større oljefond – bør handlingsregelen justeres?
Steinar Holden, Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og leder av Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser
12:55Pause
13:15Hvilke forhold bør politikerne avveie for å finne en politisk robust handlingsregel?
Espen Henriksen, Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI
Økende pengebruk og finanspolitikkens oppgaver
Hilde Bjørnland, Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI
14:40Pause
15:00Spending and Portfolio Rules for a Sovereign Wealth Fund (digitalt)
John Cochrane, Hoover Institution, Stanford University
16:00Avsluttende kommentarer
16:10Seminaret avsluttes